Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

Ogłoszenie Rady Nadzorczej PHN S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji, Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, Członka Zarządu ds. Finansowych

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 

1)    Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

2)    Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji
spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

3)    Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi

spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

4)     Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       

RADA NADZORCZA spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

1)    Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

2)    Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

3)    Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

4)    Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

 

1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowiska: 1) Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, 2) Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, 3) Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, 4) Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki (w dni robocze w godzinach 9:00 - 16:00), pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem (odpowiednio): „Postępo¬wanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.", „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.", „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.", „Postępo¬wanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A." w terminie do dnia 04 kwietnia 2024 r. do godziny 16.00 (w dniu 29 marca 2024 r. kancelaria Spółki będzie nieczynna). Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem (decyduje data doręczenia na ww. adres).

2. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni posiadać:

• wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
• co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej;
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów na rynku nieruchomości;
• doświadczenie w zarządzaniu dużymi zasobami ludzkimi;
• znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

3. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Inwestycji powinni posiadać:

• wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
• co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
• doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości;
• znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

4. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi powinni posiadać:

• wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
• co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
• doświadczenie w zakresie zarządzania portfelem aktywów nieruchomości;
• znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

5. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych powinni posiadać:

• wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
• co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
• doświadczenie w zakresie prowadzenia pionu finansowego (preferowane w instytucji działającej na rynku nieruchomości);
• znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

6. Kandydaci powinni także:

• korzystać z pełni praw publicznych;
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w punktach 2,3, 4, 5 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.

7.Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:

• doświadczenie we władzach spółki publicznej;
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych;
• zaawansowana wiedza na temat rynku nieruchomości w Polsce i na świecie.

8. Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków:

• pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
• wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
• być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
• pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
• prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

9. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• korzystaniu z pełni praw publicznych;
• co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a w przypadku zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu oświadczenie o co najmniej 10-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 5-letnim doświadczeniu na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej;
• nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a także spełnianiu innych niż wymienione w pkt 2, 3, 4, 5 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych;
• nie spełnianiu żadnego z warunków wymienionych w pkt 8 powyżej;
• zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

• ukończenie studiów wyższych;
• co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a w przypadku zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu potwierdzających co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej;
• doświadczenie zawodowe kandydata;
• dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pisemne oświadczenia/zgody kandydata, dołączane są wyłącznie
w oryginałach.

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń/zaświadczenie w formie papierowej opatrzonej pieczęciami sądu w oryginale);

d) w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów albo oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

11. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 05 kwietnia 2024 r. w siedzibie Spółki.

13. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

14. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach 10 – 12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (budynek KASKADA). O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o odrzuceniu zgłoszenia, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

15. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie:

• wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
• znajomość zagadnień i osiągnięcia kandydatów związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
• praktyczna znajomość zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości;
• wiedza z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
• doświadczenie na rynku nieruchomości;
• umiejętność pracy w języku angielskim;
• praktyczna znajomość zagadnień z zakresu projektów inwestycyjnych.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:

• zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów,
w każdym czasie, bez podania przyczyn;
• korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

17. Kandydatom, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne oraz kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko w Zarządzie Spółki, dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu.

18. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki: www.phnsa.pl.

19. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni pisemnie, listem poleconym, niezwłocznie po jego zakończeniu.

20. Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji ma zastosowanie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1907 z późn. zm.).

 

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia oraz załącznik.

Załączniki: 
Załącznik (89.22KB)
Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
poniedziałek, Marzec 25, 2024
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: administrator
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2024-03-25 14:14:48
Data modyfikacji: 2024-06-15 00:51:50
Liczba odsłon: 808
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
10.04.2024 10:50:12grzegorz_bstrona została zedytowana
25.03.2024 14:17:44grzegorz_bstrona została zedytowana
25.03.2024 14:14:48grzegorz_bstrona została dodana