Polski Holding Nieruchomości S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

PHN BIP

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

 

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
 

Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

RADA NADZORCZA

spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki (w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00), pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępo­wanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.",  w terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godziny 13.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem (decyduje data doręczenia na ww. adres).
 2. Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych powinni posiadać:
  • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające
   z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia pionu finansowego (preferowane w instytucji działającej na rynku nieruchomości);
  • znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego.

   3. Kandydaci powinni także:

  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie podlegać określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz spełniać inne niż wymienione w pkt 2 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych.

   4.  Preferowani będą kandydaci z następującymi kwalifikacjami:

  • doświadczenie we władzach spółki publicznej;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych;
  • zaawansowana wiedza na temat rynku nieruchomości w Polsce i na świecie.

   5.  Kandydat nie może spełniać żadnego z poniższych warunków:

  • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  • być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  • prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

   6.  Do zgłoszenia należy dołączyć:

   a)  życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  • co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, a także spełnianiu innych niż wymienione w pkt 2 powyżej wymogów określonych w przepisach odrębnych;
  • nie spełnianiu żadnego z warunków wymienionych w pkt 5 powyżej;
  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia).

   b)  oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

  • ukończenie studiów wyższych;
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej
   3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • doświadczenie zawodowe kandydata;
  • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Pisemne oświadczenia/zgody kandydata, dołączane są wyłącznie
w oryginałach.

   c)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń);

   d)  w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie o złożeniu organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) albo oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

   7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o po­stępo­waniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w siedzibie Spółki.

   9. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.

   10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniach 28 maja – 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (budynek KASKADA). O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, jak również o odrzuceniu zgłoszenia, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata.

   11. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie:

  • wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  • znajomość zagadnień i osiągnięcia kandydatów związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania
   w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
  • praktyczna znajomość zagadnień związanych z rynkiem nieruchomości;
  • wiedza z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
  • doświadczenie na rynku nieruchomości;
  • umiejętność pracy w języku angielskim;
  • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu projektów inwestycyjnych.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

   12. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:

  • zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów,
   w każdym czasie, bez podania przyczyn;
  • korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego.

   13. Kandydatom, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne oraz kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko w Zarządzie Spółki, dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu.

   14. Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce na stronie internetowej Spółki: www.phnsa.pl.

   15. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni pisemnie, listem poleconym, niezwłocznie po jego zakończeniu.

   16. Rada Nadzorcza informuje, iż do osób wchodzących w skład Zarządu Spółki obecnej kadencji ma zastosowanie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2190 z późn. zm.).

Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
wtorek, Kwiecień 30, 2019
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: Administrator
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2019-04-30 14:58:26
Data modyfikacji: 2019-08-17 20:23:01
Liczba odsłon: 243
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
30.04.2019 15:02:30grzegorz_bstrona została zedytowana
30.04.2019 13:16:31grzegorz_bstrona została zedytowana
30.04.2019 13:13:20grzegorz_bstrona została zedytowana
30.04.2019 13:13:02grzegorz_bzałącznik został dodany
30.04.2019 13:07:40grzegorz_bstrona została zedytowana
30.04.2019 14:58:26grzegorz_bstrona została dodana