Polski Holding Nieruchomości S.A.

PHN BIP

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. USYPISKOWEJ 12 W WARSZAWIE

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający na rzecz PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa własności należącej do spółki PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Ochota, przy ul. Usypiskowej 12, działka ewidencyjna nr 31, obręb 2-03-12.

Powierzchnia działki: 858 m2.
Powierzchnia użytkowa budynków mierzona po podłodze bez redukcji (wraz z kondygnacją podziemną) – 757 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1M/00138493/2.

1. Przedmiot przetargu

Dom mieszkalny dwurodzinny, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, w zabudowie bliźniaczej.

Budynek posiada dostęp do następujących mediów: prąd, woda, kanalizacja, C.O. z własnej kotłowni, gaz. W budynku zainstalowane są następujące instalacje: klimatyzacja, wentylacja (tylko grawitacyjna), telekomunikacja oraz kontrola dostępu. Brak instalacji odgromowej.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna. W niedalekim oddaleniu od nieruchomości po zachodniej i północnej stronie jest zlokalizowany Park Szczęśliwicki.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Szczęśliwic Południowych, Uchwała nr LXIII/1731/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. nieruchomość znajduje się na obszarze D2.1 MN/U, tj. zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Budynek nie jest objęty żadną umową najmu.

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest Nieruchomość.

2. Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 3 570 000 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych netto.

Sprzedaż Nieruchomości objętej przetargiem jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710), z możliwością rezygnacji ze zwolnienia (oświadczenie).
Do oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości stawką podstawową VAT w wysokości 23% może przystąpić tylko podmiot będący czynnym podatnikiem VAT.
W przypadku sprzedaży podmiotowi nie będącemu czynnym podatnikiem VAT do ceny netto zostanie doliczony podatek naliczony, który Sprzedający odliczył przy zakupie Nieruchomości.
Kwota VAT do doliczenia w 2022 roku, w przypadku transakcji zwolnionej z VAT:
92 023 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiąc dwadzieścia trzy) złotych.

3. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wymagane wniesienie wadium w wysokości 178 500 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, najpóźniej na dzień przed terminem wskazanym jako dzień przetargu, na rachunek Sprzedającego numer:
97 1240 1053 1111 0010 5390 2363 w Banku PEKAO S.A.
Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 12”.
Za termin wniesienia wadium zostaje przyjęty termin uznania rachunku Sprzedającego.

Wadium podlega zwrotowi uczestnikowi, który nie został wyłoniony na nabywcę lub w przypadku zamknięcia przetargu w terminie do 7 dni roboczych
po zakończeniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium nie będzie podlegać zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygra przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez organizatora przetargu (uchyli się od zawarcia umowy), chyba że strony uzgodnią inny termin jej zawarcia, w szczególności w związku z finansowaniem zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

4. Prowadzenie przetargu
1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej:
2. I część – część jawna przetargu, w której zostaną otwarte złożone oferty
w obecności oferentów.
3. Termin otwarcia ofert: dnia 20 stycznia 2023 roku o godz. 14,00
4. Miejsce otwarcia ofert: budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro.
5. II część – część niejawna, negocjacje z zachowaniem konkurencji,
z dopuszczeniem możliwości zorganizowania dodatkowej aukcji.

5. Termin i miejsce składania ofert
Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości mogą składać oferty w kancelarii Spółki: Polski Holding Nieruchomości S. A., budynek Kaskada, Al. Jana Pawła II 12, V piętro, 00-124 WARSZAWA
z dopiskiem: Oferta w przetargu na zakup nieruchomości w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 12

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie w kancelarii Spółki, do godziny 13.00 do dnia 20 stycznia 2023 r. W przypadku przesłania oferty pocztą pod uwagę będzie brana data jej wpłynięcia do Kancelarii Spółki. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Forma i treść oferty
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę, i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
4. Termin związania ofertą, przy czym nie może być on krótszy niż 90 dni od dnia złożenia oferty.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia
Podmioty przystępujące do udziału w przetargu zobowiązane są dołączyć
do składanej oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy handlowej, co do informacji dotyczących Spółki uzyskanych w trakcie przetargu wg załącznika nr 1 do ogłoszenia;
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości;
3. Oświadczenie o świadomości skutków prawnych uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości przez osobę wygrywającą przetarg;
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie zgłaszaniu do nich zastrzeżeń;
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystąpienie skutku prawnego doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty, w przypadku dwukrotnego nieodebrania awiza o nadejściu listu poleconego, w ostatnim dniu upływu terminu do odbioru korespondencji;
6. Potwierdzenie wpłaty wadium,
7. Osoby fizyczne –klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru, który zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia:
8. Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
9. Reprezentanci spółki prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wykazujący umocowanie do reprezentowania danej spółki;
10. Pełnomocnicy – pełnomocnictw w formie notarialnej oraz w przypadku osoby prawnej – oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,

8. w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Informacja o wizji lokalnej. Wizji lokalnej Nieruchomości można dokonać do dnia 17 stycznia 2023 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu: tel.: 22 850 95 95, e-mail: sprzedaz@phnsa.pl

10. Pozostałe informacje
1. Cudzoziemcy mogą nabyć Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).
2. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem fizycznym i prawnym Nieruchomości.
3. Informujemy, że granice Nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Sprzedającego.
4. Sprzedający dopuszcza, aby środki finansowe przeznaczone na nabycie Nieruchomości pochodziły z kredytu lub pożyczki bankowej.
5. Nabywca Nieruchomości jest obowiązany do zapłaty całej ceny nabycia Nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na rachunek Sprzedającego lub na rachunek depozytowy notariusza celem wydania tej kwoty Sprzedającemu na poczet ceny nabycia.
6. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
7. Po zakończeniu przetargu zostanie uzgodniony termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana.
8. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody organów statutowych na sprzedaż.
9. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
10. Szczegółowe informacje o Nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, telefonicznie lub e-mailem. Tel.: +48 22 850-95-95, E- mail: sprzedaz@phnsa.pl

Polski Holding Nieruchomości S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu na każdym jego etapie lub unieważnienia przetargu i jego zamknięcia bez wskazania przyczyn.

Załączniki: 
Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
czwartek, Listopad 24, 2022
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: administrator
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2022-11-24 12:23:28
Data modyfikacji: 2022-11-24 13:39:18
Liczba odsłon: 375
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
24.11.2022 13:39:18grzegorz_bstrona została zedytowana
24.11.2022 13:38:54grzegorz_bstrona została zedytowana
24.11.2022 13:38:54grzegorz_bstrona została zedytowana
24.11.2022 13:38:54grzegorz_bzałącznik został dodany
24.11.2022 12:23:28grzegorz_bstrona została dodana