Polski Holding Nieruchomości S.A.

Biuletyn Informacji Publicznej

PHN BIP

OFERTA NA PRZEGLĄD I BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 

 1. Przeprowadzenie przeglądu śródrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2019 roku, 30 czerwca 2020 roku oraz sporządzenie wymaganych prawem dokumentów z przeglądu tych sprawozdań, 
 2. Przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata zakończone 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz sporządzenie wymaganych prawem dokumentów z badania tych sprawozdań,
 3. Zobowiązanie do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku oraz sporządzenia wymaganych prawem dokumentów z przeglądu tych sprawozdań, w przypadku potwierdzenia przez Radę Nadzorczą ich realizacji
 4. Zobowiązanie do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz sporządzenia wymaganych prawem dokumentów z badania tych sprawozdań, w przypadku potwierdzenia przez Radę Nadzorczą ich realizacji

 

Do składania ofert zapraszamy firmy audytorskie, które spełniają łącznie następujące wymogi:

 1. Liczba zbadanych podmiotów w 2018 r. – powyżej 250
 2. Przychody z wykonywania czynności rewizji finansowej w 2018 r.– powyżej 5 mln zł

 

Od biegłego rewidenta oczekujemy:

 1. gotowości do obecności na Walnych Zgromadzeniach zatwierdzających sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2019 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2021 roku w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
 2. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu przed i po zakończeniu przeglądu lub badania sprawozdania finansowego,
 3. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do Zarządu) informacji  o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,
 4. wydania wymaganych prawem dokumentów z badania i przeglądu tych sprawozdań w terminach określonych przez Spółkę, które to terminy zostaną wskazane w raportach bieżących dotyczących terminów publikacji raportów okresowych.
 5. wykonania czynności rewizji finansowych bezpośrednio w spółkach zależnych w celu wydania wymaganych prawem dokumentów z badania i przeglądu tych sprawozdań.

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, który zainteresowani oferenci mogą uzyskać od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych (tel. 515 116 509; e-mail: zbigniew.zawadzki@phnsa.pl), który udzieli również dodatkowych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie, tj.:
 2. forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru,
 3. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,
 4. informację o liczbie zatrudnionych przez oferenta biegłych rewidentów,
 5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w tym doświadczenie
  w branży, w której działa Spółka.
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.
  2. Cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych wymaganych prawem dokumentów
   z badania i przeglądu tych sprawozdań w podziale na poszczególne lata.
  3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  4. Projekt umowy.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty na formularzu, o którym mowa powyżej,
w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA PRZEGLĄD I BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A." w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 16.00 pod adresem:

 

Rada Nadzorcza

Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

CBB Kaskada Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki. Oferty złożone po upływie 22 lutego 2019 r. godz. 16.00 nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Treść ogłoszenia do pobrania poniżej:

Załączniki: 
Kategoria ogłoszenia: 
Data dodania ogłoszenia: 
środa, luty 6, 2019
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: Administrator
Autor publikacji: grzegorz_b
Data publikacji: 2019-02-06 14:42:32
Data modyfikacji: 2019-07-16 08:31:02
Liczba odsłon: 241
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
06.02.2019 14:45:37grzegorz_bstrona została zedytowana
06.02.2019 14:45:21grzegorz_bstrona została zedytowana
06.02.2019 14:44:56grzegorz_bstrona została zedytowana
06.02.2019 14:44:13grzegorz_bstrona została zedytowana
06.02.2019 14:42:32grzegorz_bstrona została dodana